privacyverklaring

  1. Verantwoordelijk voor de verwerking en gegevensbescherming delegeren

1.1. In deze privacyverklaring legt het volgende TRIBE AGENCY:  “TRIBE” of   “ons” uit hoe het uw persoonsgegevens beheert als “verwerkingsmanager.”. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten (prospects) en personen die op een andere manier als koper of leverancier met TRIBE  contracteren. TRIBE  heeft een nederzettingseenheid en is bereikbaar op de in punt 7.4 genoemde coördinaten

1.2. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die redelijkerwijs kan worden gekoppeld aan een individu.

1.3. De afgevaardigde voor gegevensbescherming is THEMIS-SECURITY.

Hij is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

Abbey Street 5 tot 4040 Herstal

Tel: “32 4 378 32 30”

Mail : info@themis-security.be

2. De persoonsgegevens die wij behandelen als verwerkingsmanager

2.1. TRIBE kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen. Wij verwerken de persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u deelneemt aan een actie of onze diensten gebruikt en u communiceert direct of indirect gegevens aan ons of staat ons toe om gegevens over uw interesses, gedrag en voorkeuren (cookies) vast te leggen.

Informatie die u ons verstrekt

2.2. Als u zich aanmeldt bij TRIBE,bijvoorbeeld via de website, verzamelen wij de volgende persoonlijke informatie:

a) naam, voornaam

b) e-mailadres, telefoon

c) alle informatie die u nodig acht om ons te voorzien van

Informatie die we verzamelen op formulieren namens ons of namens onze klanten

2.3. Wij behandelen persoonsgegevens zoals:

a) gegevens over uw machine, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;

b) uw communicatievoorkeuren en -instellingen;

c) de gegevens die we koppelen aan bepaalde profielen die we van u onttrekken op basis van uw consumentengedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u onze site bezoekt, een aankoop doet of een dienst aanvraagt);

d) navigatiegedrag, bepaald op basis van onze eigen waarnemingen of cookies (zie ook artikel 6 van deze privacyverklaring);

e) de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken;

f) uw naam, voornaam, adres;

g) uw e-mailadres, telefoon;

h) geboortedatum;

i) gezinssituatie, aantal kinderen;

j) Gebruikersnaam voor sociale media; 

k) Bedrijfsnummer.

3. Legitieme grondslagen en belangen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke basis:

a) Toestemming

b) Uitvoering van een contract of pre-contract maatregelen

c) Wettelijke verplichting

d) Uitvoering van een opdracht van algemeen belang

e) Gerechtvaardigd belang van TRIBE of een derde

We behandelen persoonsgegevens als een gerechtvaardigd belang wanneer we uw gegevens gebruiken om gerelateerde inhoud en inhoud, producten en diensten te leveren, om met u te communiceren en voor reclame- of marketingdoeleinden met betrekking tot producten of diensten die u in het verleden hebt gekocht. Onze legitieme belangen zijn bijvoorbeeld: marketing en reclame met betrekking tot producten of diensten die u in het verleden hebt gekocht, communicatie, IT-beheer en beveiliging, onderzoek en analyse van onze eigen producten of diensten, bedrijfsbeheer, juridische zaken, intern beheer en delen met onze filialen.

4. DE DOELEINDEN WAARVOOR WE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

4.1. TRIBE verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (doelstellingen, doelstellingen):

a) de betrekkingen met de klanten onderhouden;

b) uw verzoeken te verwerken en te beheren;

c) klantenservice te bieden, klachten af te handelen, te reageren op uw verzoeken om legitieme belangen;

d) proactief contact opnemen met de leden in geval van veranderingen in de organisatie van onze seminars of voor legitieme belangen;

e) het uitvoeren of coördineren van terugroepacties, als gevolg van rechtmatige belangen of wettelijke verplichtingen;

f) marktonderzoek te verrichten om onze activiteiten, merken, diensten en producten te verbeteren en de wensen van klanten te identificeren, vanwege legitieme belangen;

g) het verzenden van informatieve en commerciële berichten via e-mail, e-mail of andere communicatiekanalen. Voor direct marketing heb je altijd de mogelijkheid om je af te zien door je tegen de behandeling te verzetten, of door je toestemming in te trekken als je die hebt gegeven.

h) voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen beslechten en onze rechten afdwingen;

i) de kwaliteit van de gegevens te verbeteren door het adres en de controle van de postcode, als gevolg van onze legitieme belangen;

j) de cookies op onze websites koppelen en analyseren met de klantgegevens die we kennen. Dit doen we om de inhoud van onze communicatie zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren, voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen.

5. BIJ DE VERWERKING BETROKKEN DERDE PARTIJEN

5.1. In  sommige gevallen deelt TRIBE persoonsgegevens met derden, die onafhankelijke “verwerkingsmanagers” zijn. Hieronder leggen we uit wanneer dit het geval is en waarom.  TRIBE kan gegevens delen met:

a) de partners van TRIBEvoor het behartigen van rechtmatige belangen;

b) derden aan wie wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om gegevens te verstrekken;

c) derden, indien wij een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of misbruiken vermoeden, indien zij een rechtmatig belang bij hen hebben of als zij overheidsinstanties zijn. Zij kunnen ook autoriteiten omvatten, zoals de politie, het openbaar ministerie;

d) partijen die TRIBE bijstaan in haar diensten en geen onderaannemers van persoonsgegevens zijn voor het behartigen van haar rechtmatige belangen;

e) partijen die TRIBE bijstaan bij de ontwikkeling van (direct)marketingactiviteiten bij het behartigen van haar rechtmatige belangen.

5.2. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan bovengenoemde derden vindt alleen plaats indien dit is toegestaan op basis van toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3. TRIBE maakt ook gebruik van diensten van derden die fungeren als “onderaannemers” (bijvoorbeeld hostingserviceproviders, bepaalde softwareproviders, mobiliteitsserviceproviders of partijen die acties of onderzoeken voor TRIBE organiseren of uitvoeren).  Bij deze aanbieders is TRIBE verplicht een onderaanneming aan te gaan waarin is bepaald dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de instructies en onder toezicht van TRIBE.  

5.4. Op dit moment slaan we geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Als persoonsgegevens bewust buiten de Europese Unie worden verstrekt, zullen we aanvullende garanties nemen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een standaard contract tussen de Europese Unie en de Europese Unie.

5.5. Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meer websites van derden bevatten. TRIBE is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen om erachter te komen en te bepalen hoe ze uw persoonsgegevens verwerken. 

5.6 Als onderdeel van onze activiteiten (hosting, back-up, website) verwerken wij de persoonsgegevens die u ons als onderaannemer verstrekt op grond van artikel 8 van de RGPD-regelgeving. Deze behandeling wordt geregeld door onze “RGPD-overeenkomst” die wordt verzonden wanneer onze contracten worden ondertekend.

6. Marketing, profilering en cookies

6.1. Daarnaast verzamelen wij en derden automatisch bepaalde informatie over uw activiteitengeschiedenis op onze website en over toepassingen van derden met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals cookies, in overeenstemming met de voorkeuren die u hebt opgegeven. Via sommige cookies en vergelijkbare technologieën worden unieke cookie-id’s of andere id’s toegewezen of verzameld.  Op deze manier kunnen gegevens worden verzameld terwijl u de website of apps gebruikt of wanneer deze op de achtergrond op uw computer werken. We kunnen ze combineren met andere informatie over u of uw machine, zoals een IP-adres. Als we hiervoor toestemming nodig hebben, zullen we u erom vragen voordat u verder gaat met deze behandeling.

6.2. We nodigen u uit om onze cookieverklaring te lezen voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën en hoe u uw voorkeuren instellen.

7.

7.1. U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.

7.2. Daarnaast heeft u het recht om ons, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat door te geven aan een ander bedrijf.

7.3. Wij zijn verplicht uw aandacht te vestigen op uw absolute recht om zich te verzetten tegen direct marketing en uw rechten om bezwaar te maken tegen elke behandeling, inclusief profilering, voor het nastreven van de legitieme belangen van TRIBE of een derde partij en om een claim in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming. In België is dit de Privacycommissie die is aangewezen als gegevensbeschermingsautoriteit (https://www. gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

7.4. De rechten op toegang tot, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens, alsmede een intrekking van de overeenkomst, kunnen kosteloos worden uitgeoefend via e-mail, formulier, telefoon of e-mail naar de volgende adressen of nummers;

E-mailinfo@tribeagency.be
MailTRIBE Agency SPRL Avenue Armand Huysmans 195/5
1050 Bruxelles
Telefoon+32 2 217 28 53
Websitehttps://tribeagency.be/

8. Beveiliging

8.1. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale behandeling.

8.2. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u bewijs heeft van oneigenlijk of oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice op het in punt 7.4 genoemde adres.

9. Houdbaarheid

Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens voor langere tijd te bewaren of als dit noodzakelijk blijkt voor het beheer van een mogelijk geschil.

10. Wijziging

10.1. Wij behouden ons het recht voor om deze geheimhoudingsverklaring eenzijdig te wijzigen of in te vullen. Wij zullen u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Wij raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te controleren.

10.2. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

11. Contact/vragen

11.1. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens u contact met ons opnemen op de in punt 7.4 genoemde adressen of nummers.